Belastingen

Cocensus verzorgt de uitvoering van gemeentelijke belastingaanslagen. U vindt op deze website een overzicht en informatie over de aanslagen. Ook kunt u hier het taxatieverslag van uw woning, de WOZ-beschikking en uw aanslagbiljet raadplegen of digitaal bezwaar indienen. Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 023.

 

Openbaarheid WOZ-waarde woningen

  Per 1 oktober is de WOZ-waarde van woningen openbaar. Omdat de gemeente Haarlem op deze landelijke voorziening is aangesloten, is de WOZ-waarde raadpleegbaar in het 'WOZ-waarde loket'. In het WOZ-waarde loket kunnen de WOZ-waarden van alle woningen binnen de gemeente worden geraadpleegd. De openbaarheid beperkt zich tot het individueel raadplegen van de WOZ-waarde van woningen. WOZ-waarden worden niet massaal verstrekt.

  Uw aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen?

   Wilt u uw aanslagen gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de gemeente, maar ook van Cocensus (verzorgt ook voor de gemeente Haarlem de gemeentelijke belastingen), de Belastingdienst, RDW, Sociale Verzekeringsbank en het UWV digitaal kunt ontvangen. Ga naar mijnoverheid.nl om u te registreren via uw DigiD. Dan ontvangt u uw eerstvolgende aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal. Laat hiervoor dan wel de GR Cocensus bij het onderdeel Samenwerkingsverbanden aangevinkt staan.

   U kunt hier een algemeen informatiefilmpje over MijnOverheid bekijken. Ervaar het zelf en activeer uw account met uw DigiD op mijn.overheid.nl. Na het activeren van uw account kunt u direct gebruik maken van de diverse diensten zoals de Berichtenbox, Persoonlijke gegevens en Lopende Zaken. Heeft u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan via digid.nl/aanvragen.

   Aangifte toeristenbelasting

    U kunt de aangifte toeristenbelasting digitaal verzorgen.

    Geautomatiseerde kwijtschelding

     De gemeente Haarlem maakt gebruik van de mogelijkheid om geautomatiseerde kwijtschelding te verlenen. Dit betekent dat als in het voorliggende kalenderjaar kwijtschelding is verleend, voor een volgende aanslag gemeentelijke belastingen een geautomatiseerde toets wordt toegepast om te beoordelen of het recht op kwijtschelding kan worden voortgezet. Als uit de toets blijkt dat het recht op kwijtschelding verlengd kan worden, wordt het aanslagbedrag gelijktijdig op het aanslagbiljet weer kwijtgescholden. Als het recht op kwijtschelding niet wordt verlengd behoudt u de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Bij de aanslag is daarvoor het verzoekformulier kwijtschelding gevoegd. Heeft u het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.

     Tarieven 2017

      Onroerende-zaakbelastingen

      - eigenaar woning, 0,11163% van de WOZ-waarde
      - eigenaar niet-woning, 0,29457% van de WOZ-waarde
      - gebruiker niet-woning, 0,24120% van de WOZ-waarde

      Deze tarieven gelden ook voor de heffing van de roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting.

      Afvalstoffenheffing

      - eenpersoons huishouden, € 212,40
      - meerpersoons huishouden, € 321,72


      Rioolheffing

      - per perceel, € 142,00

      U betaalt € 61,00 als u een perceel heeft:
      - dat niet is aangesloten op het waterleidingstelsel en
      - geen water via het rioleringsstelsel afvoert dat is verkregen door middel van een eigen pompinstallatie.


      Hondenbelasting

      U betaalt voor:

      - de eerste hond, € 88,80
      - de tweede hond, € 150,00
      - de derde en volgende hond, € 271,56
      - een kennel, € 389,76

      Termijnen automatische incasso

       Als het bedrag van de aanslag hoger dan € 100,00 en lager dan € 5.000,00 is, kunt u met een automatische incasso betalen. Het bedrag wordt dan in negen maandelijkse termijnen afgeschreven aan het einde van de maand. Is de aanslag lager dan € 100,00 dan wordt de aanslag in twee maandelijkse termijnen afgeschreven.

       Aanslagen over belastingjaren 2014 of ouder betaalt u nog in 5 maandelijkse termijnen. 

       Bezwaar tegen uw WOZ-waarde

        Binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet kunt u bezwaar indienen. Na deze 6 weken kan Cocensus uw bezwaar niet meer in behandeling nemen. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of met één of meer van de aanslagen dan kunt u uw bezwaar digitaal, schriftelijk of met het reactieformulier indienen. 
        Twijfelt u over het indienen van bezwaar of heeft u vragen over de WOZ-waarde? U kunt dan tot 5 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet telefonisch contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 023. De gemeente legt uw vragen voor aan een taxateur. De taxateur belt u binnen 5 tot 7 werkdagen terug. Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken.

        Bezwaar en beroep

        Machtiging automatische incasso

         Wilt u alsnog gebruik maken van de mogelijkheid om in 2 of 9 maandelijkse termijnen te laten incasseren, dan moet u binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet een machtiging voor automatische incasso afgeven. Dit kunt u digitaal verzorgen.

         Wijzigen rekeningnummer automatische incasso

          Een wijziging van uw rekeningnummer kunt u digitaal doorgeven.